Masz pytanie? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie!
 22 123 00 49   kancelaria@abbotcapital.pl
07 styczeń 2018

Komornik sądowy – co może podlegać egzekucji? Komornik sądowy – co może podlegać egzekucji? - aktualność, nowość

CO MOŻE PODLEGAĆ ZAJĘCIU PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, którego głównym zadaniem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela względem dłużnika (odzyskanie z majątku dłużnika środków pieniężnych należnych wierzycielowi). Co ważne, działa on zawsze na podstawie tytułu wykonawczego, który jest wydawany przez sąd, każdorazowo na wniosek wierzyciela. Co może podlegać zajęciu przez komornika sądowego?

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK SĄDOWY?

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego odbywa się w sposób określony przez wierzyciela i może polegać na zajęciu:

 • ruchomości (sprzętu AGD, RTV, mebli, samochodu) znajdujących się we władaniu dłużnika (oznacza to, że nie musi być on ich właścicielem!),
 • nieruchomości (ale tylko na wyraźny wniosek wierzyciela),
 • środków znajdujących się na rachunku bankowym dłużnika zarówno w momencie zajęcia, jak i przyszłych wpływów, aż do wysokości zajęcia (w tym także wynagrodzenia – w całości przy umowach cywilnoprawnych oraz do maksymalnie 50% jego wysokości w przypadku umowy o pracę).

BRAK SPŁATY = LICYTACJA ZAJĘTEGO MAJĄTKU

Jeżeli zajęcie ww. składników majątku dłużnika nie doprowadzi do spłaty zadłużenia, komornik ma prawo sprzedać zajęte dobra w drodze publicznej licytacji (w postępowaniu mogą być wyznaczone dwie licytacje – w pierwszej cena wywołania wynosi 75% wartości rynkowej, a w drugiej 50% oszacowania). Co ważne, z uzyskanej w ten sposób kwoty w pierwszej kolejności potrącane są podatki oraz opłaty egzekucyjne – pozostała część przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ?

Zgodnie z przepisami prawa, egzekucja może być prowadzona z każdego rodzaju ruchomości znajdujących się we władaniu dłużnika, chyba że tytuł wykonawczy stanowi inaczej. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki, które ze względów humanitarnych i społecznych nie mogą stanowić przedmiotu zajęcia. I tak, zgodnie z art. 829 kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, codzienne oraz służbowe ubranie, niezbędne dla dłużnika i członków jego rodziny,
 • zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych itp., które mogą być sprzedane znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 • jeśli dłużnik pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty,
 • jeśli dłużnik nie pobiera stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia dłużnika i jego rodziny, z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Sprawdź jak możemy Ci pomóc